Electrònica
ir a la portada
Instruccions: Clica sobre el títol de la miniunitat didàctica que t'interessa. A continuació s'obrirà una finestra nova en el teu navegador i començarà la càrrega dels arxius. Depenent del tamany de la unitat i de la connexió a internet que facis servir, pot tardar entre pocs segons i dos o tres minuts.
Títol Descripció
English
Generalitats
La resistència elèctrica
i la seva mesura
Què és la resistència elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la resistència.
La tensió elèctrica
i la seva medida
Què és la tensió elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la tensió.
La intensitat elèctrica
i la seva mesura
Què és la intensitat elèctrica. Utilització d'un polímetre per mesurar la intensitat.
La Llei d'Ohm Càlcul de la intensitat del corrent elèctric en circuits senzills fent servir la Llei d'Ohm. Qüestionari. Problemes.
Components electrònics
La resistència electrònica
o resistor
Què és un resistor. Per a què s'utilitza. Exemples d'ús.
Codi de colors de les resistències electròniques Utilitat que permet calcular fàcilment el valor de les resistències electròniques, així com conèixer i practicar el seu codi de colors.
La LDR, resistència
depenent de la llum
Característiques i usos d'aquest sensor de llum.
El termistor Estudi d'un dels sensors de temperatura més emprats.
El díode
Introducció als semiconductors. El díode rectificador. Aplicacions. El díode LED.
El LED
Miniunitat que utilitza un enllaç extern. Què és un LED? Aplicacions dels LED.
El relé El relé electromecànic. Parts, funcionament, aplicacions, un circuit senzill amb un relé.
El xip o circuit integrat
El xip, un circuit en miniatura. Estructura. Fabricació. Exemples d'aplicacions.
Enllaços recomanats

Introducción a la electricidad/electrónica

Història de l'electricitat. Components elèctrics i circuits. Molt interessant com a font d'informació o per projectar a classe. Premi Materials Curriculars CNICE 2005. Autors: Juan Manuel Fernández i José Luis García.

Construcció d'un lector
de codi de barres

Pràctica de taller. Instruccions per construir el circuit electrònic d'un lector de codi de barres. Autor: Jesús Carlos Díez.

Construcció d'un
auricular casolà

Pràctica de taller. Instruccions per construir un auricular amb materials fàcils de trobar. Autor: Jesús Carlos Díez.

Vídeos Edu3.cat

Col·lecció de vídeos educatius, decenes d'ells relacionats amb la tecnologia. Utilitza el seu buscador per trobar els vídeos del tema que t'interessa. Edu3.cat